Вы находитесь на старом сайте НГУ. Перейти на новый сайт

ISSN - 03759474, Nuclear Physics A, 2000, vol. 675, p. 320c-324c

New experimental data for the decays φ → μ+μ- and φ → π+π- from SND detector

Achasov M. N., Aulchenko V. M., Beloborodov K. I., Berdyugin A. V., Bozhenok A. V., Bukin D. A., Burdin S. V., Dimova T. V., Dolinsky S. I., Drozdetsky A. A., Druzhinin V. P., Dubrovin M. S., Gaponenko I. A., Golubev V. B., Ivanchenko V. N., Ivanov P. M., Korol A. A., Koshuba S. V., Kukartsev G. A., Nesterenko I. N., Otboev A. V., Pakhtusova E. V., Popov V. M., Salnikov A. A., Serednyakov S. I., Shary V. V., Shatunov Yu M., Sidorov V. A., Silagadze Z. K., Usov Yu V., Vasiljev A. V., Zakharov A. S.

The processes e+e- → μ+μ- and e+e- → Π+Π- have been studied with SND detector at VEPP-2M e+e- collider in the vicinity of φ(1020) resonance. The branching ratios B(φ → μ+μ-) = (3.30±0.45±0.32) × 10-4 and B(φ → Π+Π-) = (0.71±0.11±0.09) × 10-4 were obtained.