Вы находитесь на старом сайте НГУ. Перейти на новый сайт

ISSN - 03702693, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 2001, vol. 503, p. 237-244

Observation of the conversion decay φ→ π0e+e- at CMD-2

Akhmetshin R. R., Anashkin E. V., Arpagaus M., Aulchenko V. M., Banzarov V. Sh, Barkov L. M., Bashtovoy N. S., Bondar A. E., Bondarev D. V., Bragin A. V., Chernyak D. V., Eidelman S. I., Fedotovitch G. V., Gabyshev N. I., Grebeniuk A. A., Grigoriev D. N., Hughes V. W., Ignatov F. V., Ivanov P. M., Karpov S. V., Kazanin V. F., Khazin B. I., Koop I. A., Krokovny P. P., Kurdadze L. M., Kuzmin A. S., Lechner M., Logashenko I. B., Lukin P. A., Mikhailov K. Yu, Nesterenko I. N., Okhapkin V. S., Otboev A. V., Perevedentsev E. A., Popov A. S., Purlatz T. A., Root N. I., Ruban A. A., Ryskulov N. M., Shamov A. G., Shatunov Yu M., Shwartz B. A., Sibidanov A. L., Sidorov V. A., Skrinsky A. N., Smakhtin V. P., Snopkov I. G., Solodov E. P., Stepanov P. Yu, Sukhanov A. I., Thompson J. A., Titov V. M., Valishev A. A., Yudin Yu V., Zverev S. G.

Using 15.1 pb-1 of data collected by CMD-2 in the φ-meson energy range, the branching ratio of the conversion decay φ→π0e+e- has been measured for the first time: B(φ→π0e+e-) = (1.22±0.34±0.21) x 10-5. © 2001 Published by Elsevier Science B.V.