Вы находитесь на старом сайте НГУ. Перейти на новый сайт

ISSN - 09205632, Nuclear Physics B - Proceedings Supplements, 2008, vol. 181-182, p. 353-357

Results on J / ψ, ψ (2 S), ψ (3770) from KEDR

Baldin E. M., Anashin V. V., Aulchenko V. M., Baldin E. M., Barladyan A. K., Barnyakov A. Yu, Barnyakov M. Yu, Baru S. E., Bedny I. V., Beloborodova O. L., Blinov A. E., Blinov V. E., Bobrov A. B., Bobrovnikov V. S., Bogomyagkov A. V., Bondar A. E., Bondarev D. V., Buzykaev A. R., Eidelman S. I., Glukhovchenko Yu M., Groshev V. R., Gulevich V. V., Karnaev S. E., Karpov G. V., Karpov S. V., Kiselev V. A., Kononov S. A., Kozlova T. A., Kotov K. Yu, Kravchenko E. A., Kremyanskaya E. V., Kulikov V. F., Kurkin G. Ya, Kuper E. A., Levichev E. B., Maksimov D. A., Malyshev V. M., Maslennikov A. L., Medvedko A. S., Meshkov O. I., Mishnev S. I., Morozov I. I., Muchnoi N. Yu, Neufeld V. V., Nikitin S. A., Nikolaev I. B., Okunev I. N., Onuchin A. P., Oreshkin S. B., Orlov I. O., Osipov A. A., Peleganchuk S. V., Petrosyan S. S., Pivovarov S. G., Piminov P. A., Petrov V. V., Poluektov A. O., Popkov I. N., Pospelov G. E., Prisekin V. G., Ruban A. A., Sandyrev V. K., Savinov G. A., Shamov A. G., Shatilov D. N., Shwartz B. A., Simonov E. A., Sinyatkin S. V., Skovpen Yu I., Skrinsky A. N., Smaluk V. V., Sukharev A. M., Talyshev A. A., Tayursky V. A., Telnov V. I., Tikhonov Yu A., Todyshev K. Yu, Tumaikin G. M., Usov Yu V., Vorobiov A. I., Yushkov A. N., Zhilich V. N., Zhulanov V. V., Zhuravlev A. N.

New measurements of ψ (2 S), ψ (3770) and D meson masses are presented. The results of the scans performed were used for determination of the products Γe e × Γe e / Γ for J / ψ and Γe e × Γμ μ / Γ for ψ (2 S). © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.