Вы находитесь на старом сайте НГУ. Перейти на новый сайт

ISSN - 09205632, Nuclear Physics B - Proceedings Supplements, 2008, vol. 181-182, p. 311-313

Tau mass measurement at KEDR

Shamov A. G., Anashin V. V., Aulchenko V. M., Baldin E. M., Barladyan A. K., Barnyakov A. Yu, Barnyakov M. Yu, Baru S. E., Bedny I. V., Beloborodova O. L., Blinov A. E., Blinov V. E., Bobrov A. B., Bobrovnikov V. S., Bogomyagkov A. V., Bondar A. E., Bondarev D. V., Buzykaev A. R., Eidelman S. I., Glukhovchenko Yu M., Gulevich V. V., Karnaev S. E., Karpov G. V., Karpov S. V., Kiselev V. A., Kononov S. A., Kozlova T. A., Kotov K. Yu, Kravchenko E. A., Kulikov V. F., Kurkin G. Ya, Kuper E. A., Levichev E. B., Maksimov D. A., Malyshev V. M., Maslennikov A. L., Medvedko A. S., Meshkov O. I., Mishnev S. I., Morozov I. I., Muchnoi N. Yu, Neufeld V. V., Nikitin S. A., Nikolaev I. B., Okunev I. N., Onuchin A. P., Oreshkin S. B., Orlov I. O., Osipov A. A., Peleganchuk S. V., Petrosyan S. S., Pivovarov S. G., Piminov P. A., Petrov V. V., Poluektov A. O., Popkov I. N., Pospelov G. E., Prisekin V. G., Ruban A. A., Sandyrev V. K., Savinov G. A., Shamov A. G., Shatilov D. N., Shwartz B. A., Simonov E. A., Sinyatkin S. V., Skovpen Yu I., Skrinsky A. N., Smaluk V. V., Sukharev A. M., Starostina E. V., Talyshev A. A., Tayursky V. A., Telnov V. I., Tikhonov Yu A., Todyshev K. Yu, Tumaikin G. M., Usov Yu V., Vorobiov A. I., Yushkov A. N., Zhilich V. N., Zhulanov V. V., Zhuravlev A. N.

The status of the experiment on the precise τ lepton mass measurement running at the VEPP-4M collider with the KEDR detector is reported. The mass value is evaluated from the τ+ τ- cross section behavior around the production threshold. The preliminary result based on 15.2 pb-1 of data is mτ = 1776.69-0.19 +0.17 ± 0.15 MeV. © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.