Novosibirsk State University

Team Team of the Division of Laser Physics and Innovative Technologies

Photo of S.Kobtsev Sergey Kobtsev, Dr.Sci., Ph.D., head of Division
kobtsev@lab.nsu.ru
HomePage


Photo of S.Smirnov Dr. Sergey Smirnov, Senior Researcher
smirnov@lab.nsu.ru

Photo of A.Ivanenko Dr. Alex Ivanenko, Researcher
ivanenko.aleksey@gmail.com

Photo of Y.Fedotov Dr. Yurii Fedotov, Researcher
fedotov.yurec@gmail.com

Photo of S.Khripunov Sergey Khripunov, physicist
khripunovsa@gmail.com


Photo of D.Radnatarov Daba Radnatarov, physicist
d.radnatarov@gmail.com


Photo of A.Kokhanovsky Alexey Kokhanovskiy, PhD student
alexey.kokhanovskiy@gmail.com


Photo of S.Seleznev Sergey Seleznev, Principal Engineer
sels56@ngs.ru

Photo of V.Lunin Vladimir Lunin, Electronic Engineer

Photo of A.Potekhin Andrey Potekhin, Engineer

Photo of Y.Zastavenko Yurii Zastavenko, Key Expert of Machine Shop

Photo of I.Popkov Ivan Popkov, student, fourth yearPhoto of V.Andruyshkov Valerii Andryushkov, student, fourth yearPhoto of A.Kemmer Anna Kemmer, student, fourth yearPhoto of M.Gervaziev Mikhail Gervaziev, student, fourth yearPhoto of T.Steschenko Tatiana Steschenko, student, third year